Registratie wilsverklaring euthanasie voor het geval je in een onomkeerbare coma terechtkomt

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 65.

Je kunt je wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij Burgerzaken.
Euthanasie betekent 'levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf'.
Je moet er dus zelf om vragen. Wanneer je bij bewustzijn bent, stelt er zich op dit vlak geen probleem. Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent? In dat geval kan je voorafgaand een wilsverklaring opstellen.

Deze wilsverklaring geldt echter maar voor één bepaalde situatie, namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt. De wilsverklaring is vijf jaar geldig.
Het is niet verplicht om je wilsverklaring te laten registreren bij Burgerzaken.

Wanneer je wilsonbekwaam zou worden zoals bij coma of bij verwardheid (ten gevolge van dementie, een hersentumor, ... ) kan je eisen dat bepaalde levensverlengende medische behandelingen niet meer worden opgestart (of gestaakt) met een voorafgaande negatieve wilsverklaring. Dit document vult u best in met uw geneesheer en kan niet bij ons geregistreerd worden.

 

Voorwaarden

Om een wilsverklaring voor euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • Handelingsbekwaam zijn
  • Meerderjarig zijn
  • Een rijksregisternummer hebben
 

Terug naar boven

Procedure

Je kunt contact opnemen met Burgerzaken. Er wordt dan een blanco wilsverklaring naar je thuis gestuurd en je krijgt de nodige informatie om deze correct in te vullen.

Wanneer je over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie beschikt en je wilt deze laten registreren, neem je contact op met Burgerzaken. Er wordt samen bekeken wanneer de registratie in orde kan worden gebracht.

 

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Eventueel: originele wilsverklaring inzake euthanasie
 

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld
 

Terug naar boven