Balans werk - privé

baby kruipendDe combinatie van werk en gezin is vaak niet makkelijk. OCMW Turnhout doet extra inspanningen om jou de mogelijkheid te bieden die balans zelf te bewaken. We zetten onze belangrijkste troeven op een rijtje:

Glijdende werktijden

Administratief personeel, bedienden en leidinggevenden hebben glijdende werktijden. Je aanwezigheid is verplicht tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur. Verder richt je tussen 7.30 en 18.30 uur je werktijd zélf in. Natuurlijk houd je daarbij rekening met de noden van je dienst. Op maandbasis moet je gemiddeld 7.36 uur per dag hebben gewerkt. Zo kan je dus af en toe vroeger vertrekken, om die tijd dan weer in te halen op momenten dat het jou beter past. Bovendien kan je  in de loop van een maand een positief urensaldo opbouwen van een halve of een hele dag. Die kan je de maand nadien als compensatieverlof opnemen.

 

Technische medewerkers en medewerkers in de zorg werken in een regime van 8 uur per dag. Zij hebben geen glijdende werktijden, maar bouwen op jaarbasis wel dertien compensatieverlofdagen op. Die kunnen ze in de loop van het jaar vrij opnemen.

Tijdige maandplanning

Wie als zorgmedewerker in het woonzorgcentrum staat, werkt in ploegen. De hoofdverpleegkundige stelt de maandplanning op. Hij houdt daarbij rekening met de noden van de dienst én met de vragen van zijn team. In elk geval ken je je werkplanning ruim op voorhand. Dat laat je toe ook je privéagenda vlot te organiseren.

Ruim verlof

Wie werkt bij het OCMW heeft recht op 33 dagen verlof en 14 feestdagen. Afhankelijk van je anciënniteit komen daar nog één of twee verlofdagen bij.

 

Medewerkers van het woonzorgcentrum hebben recht op 26 dagen verlof en 11  feestdagen. Daarnaast gelden voor hen uiteraard de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering uit het federaal gezondheidsakkoord:

  • vanaf 45 jaar twaalf bijkomende verlofdagen
  • vanaf 50 jaar vierentwintig bijkomende verlofdagen
  • vanaf 55 jaar zesendertig bijkomende verlofdagen

Compensatie overuren

Piekmomenten, avondvergaderingen, even een extra tandje (en werkuren) bijsteken, het komt overal wel 'ns voor. Uitzonderlijk kan je leidinggevende je dan ook vragen, overuren te presteren. Die zogenaamde 'bevolen overuren' kan je nadien recupereren, in hele of halve verlofdagen.

 

Meer mogelijkheden

Specifieke gezinssituaties vragen specifieke maatregelen naar de combinatie werk - privé toe. Ook hier bieden wij mogelijkheden - wettelijk verplichte en andere. Een paar voorbeelden:

  • bevallingsverlof (bij geboorte) of opvangverlof (bij adoptie of pleegvoogdij)
  • loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering
  • loopbaanonderbreking voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
  • loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
  • ouderschapsverlof

Contact