Europa investeert in Turnhout

 

ESF logo     Het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten wordt gecoördineerd door de Europese Unie. Europa ziet er nauwgezet op toe dat de lidstaten voortgang boeken in het behalen van hun Europa 2020-doelstellingen. De EU kent hiervoor zelf ook middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen de Europa 2020-doelen en streefcijfers te behalen. Deze middelen komen uit de Europese structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Sociaal Fonds is een van die ESIF-fondsen en voor Vlaanderen veruit het belangrijkste.

Binnen OCMW Turnhout ontvingen wij vanuit ESF subsidies voor projectoproep 308 'Begeleiding artikel 60'. De extra begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor werknemers in een artikel 60 tewerkstelling een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie.

De deelnemers moeten in het begeleidingstraject ondersteuning krijgen op volgende actieterreinen:

  • De keuze van een jobdoelwit
  • Het verwerven van technische kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een job
  • Het verwerven van generieke vaardigheden voor het uitoefenen van een job
  • Het werken aan randvoorwaarden die de uitoefening van een job mogelijk moet maken

De doelgroep zijn personen met leefloon of begunstigden van gelijkwaardige maatschappelijke hulp die tijdens het project (vanaf 1 juni 2015 tot eind 2016) zullen worden tewerkgesteld op basis van artikel 60§7 van de OCMW-wetgeving van 8 juli 1976 en die zijn ingeschreven als (vrije) werkzoekend.